Warszawa info@runvegan.pl +48 507 006 851

REGULAMIN

ZABIEGANA MAMA 

bieg towarzyszący piknikowi “OdWAŻ się być Zdrowym”

19 września 2021 r.

 

REGULAMIN

 1. CEL IMPREZY
 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej i naturalnej formy aktywności sportowej
 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy.
 3. Promocja zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Promocja zdrowia i zdrowej diety w ramach programu „OdWAŻ się być zdrowym”.

 

 1. ORGANIZATOR
 1. Bieg organizowany jest przez Fundację Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Fundacja Instytutu Matki i Dziecka jest pomysłodawcą i fundatorem wydarzenia.
 2. Za realizację biegu odpowiada jest Fundacja Run Vegan!, ul. Karmelicka 15/37, 00-163 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@runvegan.pl

 

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA, DYSTANS, LIMIT CZASU

 1. Bieg odbędzie się w dniu 19 września 2021 roku (niedziela). Start biegu przewidziany jest w dwóch grupach: 11:00 i 11:30
 2. Program godzinowy w dniu wydarzenia
  • 09:00 – 10:30 odbiór pakietów startowych
  • 10.40     rozgrzewka
 • 11.00     grupa: W TEMPIE, limit czasu: 20 min, elektroniczny pomiar czasu
 • 11.10     rozgrzewka
 • 11.30     grupa: RODZINNIE, limit czasu: 30 min, grupa BEZ pomiaru czasu

tu: możliwy start z wózkami i hulajnogami dziecięcymi, a także z psami i w formule Nordic Walking

 • 12:00    zakończenie biegu, zamknięcie trasy
 • 12:30     dekoracja zwycięzców grupy W TEMPIE (pomiar czasu)
 1. Strefa START/META znajduje się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, Poniatowskiego 1.
 2. Trasa biegu jest wyznaczona po koronie PGE Narodowy. Trasa dostępna dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, bez schodów.
 3. Dystans: ok 3 km, poprowadzony w pętlach o długości 1 km.
 4. Limit na pokonanie trasy to odpowiednio 20 min i 30 min, zgodnie w wybraną godziną startu. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu w wyznaczonym czasie, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem wydarzenia i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Udział w biegu wymaga wcześniejszej rejestracji internetowej oraz uiszczenia opłaty w wysokości 5 zł na cele statutowe Fundacji Instytutu Matki i Dziecka. Dla uczestników poniżej 16 roku życia bieg jest bezpłatny.
 3. O prawie do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność rejestracji i opłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów oraz zwiększenia lub zmniejszenia limitu uczestników.
 4. Aby wziąć udział w biegu, uczestnik musi mieć w dniu wydarzenia ukończone 16 lat. Start osoby niepełnoletniej wymaga podpisania “Zgody na udział osoby niepełnoletniej” przez rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz Zgody będzie dostępny na stronie internetowej wydarzenia oraz w Biurze Zawodów.
 5. Warunkiem startu osoby dorosłej jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia w nim udziału. Warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest przedstawienie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Oświadczenia będą do pobrania na stronie internetowej wydarzenia oraz w Biurze Zawodów.

 1. Uczestnik biegu ma obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu, która będzie dostępna na stronie wydarzenia.
 2. Uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego w sposób widoczny dla sędziów, innych uczestników i kibiców przez cały czas trwania wydarzenia. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 3. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w szczególności w zakresie stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 4. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez Uczestnika są ostateczne.

 

 1. LIMIT MIEJSC, ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE
  1. Limit uczestników Zabiegana Mama wynosi 1000 miejsc. Organizator pozostawia 50 miejsc do swojej dyspozycji. Zgłoszenie do biegu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane poprzez formularz dostępny na profilu “OdWAŻ się być zdrowym” na portalu społecznościowym Facebook.
  3. Rejestracja on-line będzie trwała do dnia 12.09.2021 do godz. do 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc, o ile zostanie on osiągnięty przed przyjętą datą zamknięcia zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu zapisów on-line.
  4. Aby zapisać się na bieg, należy najpierw utworzyć konto uczestnika w portalu służącym do zapisów, a następnie prawidłowo wypełnić formularz zgłoszenia na bieg.
 • Udział w biegu dla uczestników poniżej 16 roku życia jest bezpłatny, bez opłaty startowej, zaś dla osób 16+ wysokość opłaty startowej wynosi 5 zł, z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji Instytutu Matki i Dziecka.

ORGANIZATORZY PROSZĄ O PRZEMYŚLANE ZAPISY, ZAŚ W PRZYPADKU REZYGNACJI ZE STARTU O ZWOLNIENIE MIEJSCA STARTOWEGO DLA INNYCH CHĘTNYCH POPRZEZ USUNIĘCIE SWOJEJ REJESTRACJI LUB ZGŁOSZENIE REZYGNACJI MAILEM NA ADRES: INFO@RUNVEGAN.PL

 1. Na liście startowej pojawią się WYŁĄCZNIE nazwiska uczestników, którzy dokonają prawidłowej rejestracji on-line. Lista startowa dostępna będzie poprzez stronę wydarzenia. Na liście NIE POJAWIĄ SIĘ uczestnicy, którzy podczas rejestracji zastrzegli sobie anonimowość danych.  Zawodnicy, którzy oznaczyli zgłoszenie anonimowe, mogą sprawdzić poprawność swojej rejestracji poprzez wpisanie nazwiska i użycie funkcji “szukaj”.
 2. Rejestracja nie jest ważna, jeśli zawodnik nie dokona prawidłowego zgłoszenia elektronicznie lub nie dokona opłaty startowej (dot. uczestników 16+ lat)
 3. Po zakończeniu zapisów on-line Organizator przewiduje – w miarę dostępnych miejsc – możliwość rejestracji w biurze zawodów w godzinach działania biura.

 

VI . ZMIANA UCZESTNIKA

 1. Organizator przewiduje możliwość przeniesienia zgłoszenia na innego uczestnika po otrzymaniu zgody od Organizatora. Zgłoszenie należy wysłać na adres info@runvegan.pl z adresu użytego podczas rejestracji. W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko oraz mail nowego uczestnika Przepisanie pakietu startowego jest możliwe do dnia 12.09.2021, 23.59.
 2. UWAGA: start z chipem innego zawodnika bez dokonania zmian w systemie jest bezprawny i skutkuje błędnymi wynikami w klasyfikacjach oraz możliwością dyskwalifikacji. Prosimy o pilnowanie swoich chipów w celu uniknięcia pomyłek.

 

VII   ŚWIADCZENIA I PAKIET STARTOWY

 1. W ramach rejestracji Uczestnik otrzymuje zestaw świadczeń, na który składa się:
  1. prawo startu w biegu
  2. numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu
  3. pamiątkowa koszulka  z logo biegu
  4. upominki od Partnerów wydarzenia
  5. medal na mecie po ukończeniu biegu, po ukończeniu minimum 1 okrążenia
  6. wodę na mecie od Partnera wydarzenia  marki Kropla Beskidu
  7. ubezpieczenie NNW
  8. zabezpieczenie medyczne w czasie wydarzenia

 

VIII . BIURO ZAWODÓW I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. Biuro Zawodów będzie czynne:

18.09.2021, sobota, 14:00 – 18:00; PGE Narodowy, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

19.09.2021, niedziela, 09:00 – 10:30; PGE Narodowy, j.w.

 1. Pakiety startowe wraz z upominkami, które nie zostaną odebrane w terminie działania Biura, trafią od godziny 10:35 do puli dla oczekujących na zapisanie się w biurze zawodów lub zostaną przeznaczone dla wolontariuszy, którzy wspierają organizację biegu.

PROSIMY O PRZYBYCIE DO BIURA ZAWODÓW Z ZAPASEM CZASU UMOŻLIWIAJĄCYM ODEBRANIE PAKIETU PRZED STARTEM

 1. Aby odebrać pakiet startowy, dorośli uczestnicy oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.
 2. Organizator przewiduje możliwość odebrania pakietu przez inną osobę. Aby odebrać pakiet za innego uczestnika, osoba odbierająca musi posiadać oryginał “Upoważnienia”, zawierającego własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego oraz kserokopię/zdjęcie dowodu tożsamości właściciela pakietu (kserokopia/zdjęcie do wglądu). Wzór Upoważnienia do odbioru będzie dostępny na stronie wydarzenia. Podpisanie Upoważnienia przez uczestnika jest równoznaczne z podpisaniem przez Uczestnika zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do startu.

 

 1. POMIAR CZASU, KLASYFIKACJA, WYNIKI
 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów zwrotnych.
 2. Kolejność na mecie potwierdzi komisja sędziowska, której decyzje są ostateczne.
 3. Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie osiągniętego czasu netto z wyjątkiem pierwszej pięćdziesiątki na mecie. Przewiduje się klasyfikację w następujących kategoriach:
  1. Kobiety / mężczyźni – W TEMPIE

Organizator nie przewiduje pomiaru czasu, klasyfikacji i statuetek dla grupy RODZINNIE. Pomiar czasu w tej grupie odbędzie wyłącznie na potrzeby własne uczestników.

 1. Wyniki zostaną opublikowane na stronie wydarzenia w ciągu 24h od zakończenia imprezy. Podczas dekoracji zostaną podane tylko wyniki zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

 1. NAGRODY
 1.  Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowy medal, pod warunkiem ukończenia minimum 1 okrążenia (1 km)
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn, grupa W TEMPIE, otrzymają statuetki.

 

XI  DOJAZD & PARKING, SZATNIE & DEPOZYTY

 1. Miejsce wydarzenia jest łatwo dostępne środkami transportu publicznego. Zachęcamy również do skorzystania z rowerów miejskich.
 2. Miejsca parkingowe będą dostępne na terenie PGE Narodowy, Partnera wydarzenia.
 3. Organizator zapewnia przebieralnie w okolicy punktu start/meta, oddzielne dla kobiet i mężczyzn.
 4. Organizator zapewnia również depozyt w okolicy punktu start/meta. Uczestnicy otrzymają w depozycie worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w depozycie.
 5. Organizator nie zapewnia możliwości skorzystania z prysznica na mecie.

XII. OCHRONA DANYCH  OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane w celach organizacji imprezy oraz w celu promocji kolejnych wydarzeń realizowanych przez Fundację Run Vegan oraz Partnerów wydarzenia. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 1. Organizator biegu zbiera poniższe dane:

Imię i nazwisko

Datę urodzenia

Płeć

Adres mailowy

Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami)

Numer telefony uczestnika (do wysłania wiadomości SMS z wynikiem, o ile taka usługa będzie świadczona)

 1. Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
 2. Wyniki będą opublikowane na stronie wydarzenia. Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku Organizatora.
 3. Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorze o nazwie “Zabiegana Mama 2021” i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa Organizatora na jego serwerze.
 4. Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych Wykonawcy.
 5. Organizator realizuje określone w przepisach obowiązki Administratora danych osobowych, ujętych w Rejestrze Czynności Przetwarzania danych
 6. Organizator tj. Fundacja Run Vegan z siedzibą w Warszawie przy ulicy Karmelickiej 15/37, (kontakt: robert@runvegan.pl , tel: 506 009 611), będzie przetwarzał powierzone dane osobowe stosując zabezpieczenia odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Uczestnik, jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

 

XIII. ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

 1. Zapisując się do udziału w biegu Uczestnik akceptuje regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie
  2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie
  3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
  4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  8. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje Regulamin.
 2. Do wydzielonej strefy startu mają wejście wyłącznie zweryfikowani uczestnicy z widocznym numerem startowym.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu
 6. Organizator nie odpowiadają za rzeczy zaginione/zgubione w trakcie trwania Imprezy.
 7. Uczestnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie biegu i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.
 9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
 12. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 14. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 15. Organizator dopuszcza start uczestników z kijkami do nordic walking.
 16. Organizator dopuszcza start uczestników z psami. Zwierzę musi być na smyczy, a obroża NIE MOŻE BYĆ KOLCZATKĄ
 17. Organizator nie dopuszcza startu osób dorosłych na rowerach lub innych pojazdach mechanicznych. Na trasie biegu mogą znajdować się jedynie zweryfikowani uczestnicy biegu z numerami startowymi.
 18. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, nielegalnych środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków, substancji i napojów zarówno przed, jak i podczas biegu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 19. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 20. Dyrektorem biegu Zabiegana Mama, odpowiedzialnym za techniczno-sportową stronę wydarzenia, jest Robert Zakrzewski.

 

 1. Postanowienia dodatkowe, związane z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego – ANEKS
 • Czym jest Aneks
 1. Rejestracja na wydarzenie oznacza akceptację poniższych zapisów Aneksu
 2. Aneks reguluje kwestie związane z przyszłymi Rozporządzeniami Rady Ministrów, które mogą wpłynąć na ograniczenie lub brak możliwości realizacji wydarzenia w pełnej formie, na przykład poprzez wprowadzenie limitów realizacji wydarzeń sportowych, konieczności “fal startowych” lub ograniczenie swobody przemieszczania się.
 3. Aneks zawiera również zasady realizacji wydarzenia w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. Zasady te mogą ulec zaostrzeniu lub złagodzeniu, stosownie do sytuacji epidemicznej i przepisów obowiązujących w dniu wydarzenia
 • Zasady wprowadzone w związku z obowiązującymi stanem epidemicznym

UWAGA: W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie www.gov.pl

 1. W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, w szczególności niepodlegające obowiązku izolacji lub kwarantanny.
 2. Maksymalna jednoczesna liczba uczestników wydarzenia na terenie strefy START/ META będzie zgodna ze stanem regulacji obowiązujących na dzień 19.09.2021.
 3. Przed wejściem do przestrzeni zamkniętych Uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk i zasłonięcia ust i nosa.

 

 • Możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń
  1. W przypadku nowych obostrzeń epidemicznych, które ograniczą formułę, ale nie uniemożliwią realizacji wydarzenia, Organizatorzy przewidują wprowadzenie zasad adekwatnych do ograniczeń, obejmujących na przykład (lista otwarta):
   • start w formule rozproszonej, z wyznaczonymi godzinami startu lub start falowy
   • wprowadzenia klasyfikacji wg czasów netto
   • rezygnację lub ograniczenie formuły punktów z wodą i posiłku na mecie

UWAGA: Rejestracja na wydarzenie oznacza, że Uczestnik jest świadom możliwości wprowadzenia powyższych ograniczeń i je akceptuje.

 1. W przypadku braku możliwości realizacji wydarzenia ogłoszonego do dnia 12.09.2021 Organizator może zadecydować o:
  • przesunięciu wydarzenia na inny termin
  • odwołaniu wydarzenia

zaś Uczestnik ma prawo do:

 • rezygnacji z wydarzenia i otrzymania 80% wpłaty
 • przesunięcia swojej wpłaty na kolejną edycję imprezy  w formule uzyskania vouchera o wartości 100% dokonanej wpłaty
 • otrzymania pocztą swojego pakietu startowego wraz z upominkiem o ile elementy składowe pakietu będą już wyprodukowane
 1. W przypadku konieczności odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora bezpośrednio przed biegiem, tj,  w dniach 13-18.09.2021, Uczestnik ma możliwość:
  • przesunięcia swojej wpłaty na kolejną edycję imprezy w formule uzyskania vouchera o wartości 80% dokonanej wpłaty
  • otrzymania pocztą swojego pakietu startowego wraz z upominkiem i startu w formule SOLO

 

 • Szczegółowe rozwiązania będą wypracowywane adekwatnie do rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i wprowadzanych bądź wycofywanych rozporządzeń Rady Ministrów.