Warszawa info@runvegan.pl +48 507 006 851

REGULAMIN

 ZABIEGANA MAMA – REGULAMIN
bieg towarzyszący piknikowi “OdWAŻ się być Zdrowym” 14 września 2019 r.

I  CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej i naturalnej formy aktywności sportowej
 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy.
 3. Promocja zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Promocja zdrowia i zdrowej diety w ramach programu „OdWAŻ się być zdrowym”.

II  ORGANIZATOR

 1. Organizatorem biegu Zabiegana Mama, jest Fundacja Run Vegan!, ul. Karmelicka 15/37, 00-163 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@runvegan.pl
 2. Bieg organizowany jest we współpracy i na zlecenie Fundacji Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Fundacja Instytutu Matki i Dziecka jest pomysłodawcą i fundatorem wydarzenia.
 3. Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

III TERMIN, MIEJSCE, TRASA, DYSTANS, LIMIT CZASU

 1. Bieg odbędzie się w dniu 14 września 2019 roku (sobota). Start biegu przewidziany jest w dwóch turach: 11:00 i 11:30
 2. Program godzinowy w dniu wydarzenia
  08:00 – 10:30 odbiór pakietów startowych
  10:45    rozgrzewka przed startem I tury
  11.00     grupa: W TEMPIE, limit czasu: 20 min
  11:20    rozgrzewka przed startem II tury
  11.30     grupa: RODZINNIE, limit czasu: 30 min, możliwy start z wózkami i hulajnogami dziecięcymi, a także z psami oraz Nordic Walking
  12:00    zakończenie biegu, zamknięcie trasy
  12:30     dekoracja zwycięzców
 3. Strefa START/META będzie znajdować się w sąsiedztwie Stadionu CWKS Legia od strony ul. Myśliwieckiej, na wysokości Kanałku Piaseczyńskiego w Warszawie
 4. Trasa biegu jest wyznaczona chodnikiem przy ulicy Myśliwieckiej oraz alejkami wzdłuż Kanałku Piaseczyńskiego (ul Kusocińskiego oraz Aleja Josefa Noijego). Nawierzchnia: asfalt i płyty chodnikowe. Trasa dostępna dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, bez schodów.
 5. Dystans: ok 3 km, poprowadzony w pętlach o długości ok 1,1 km.
 6. Limit na pokonanie trasy to odpowiednio 20 min i 30 min, zgodnie w wybraną godziną startu. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu w wyznaczonym czasie, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.

IV  ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem wydarzenia i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Udział w biegu wymaga wcześniejszej rejestracji internetowej. Bieg jest bezpłatny.
 3. O prawie do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów oraz zwiększenia lub zmniejszenia limitu uczestników.
 4. Aby wziąć udział w biegu, uczestnik musi mieć w dniu wydarzenia ukończone 16 lat. Start osoby niepełnoletniej wymaga podpisania “Zgody na udział osoby niepełnoletniej” przez rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz Zgody będzie dostępny na stronie internetowej wydarzenia oraz w Biurze Zawodów.
 5. Warunkiem startu osoby dorosłej jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia w nim udziału. Warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest przedstawienie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Oświadczenia będą do pobrania na stronie internetowej wydarzenia oraz w Biurze Zawodów.
 7. Uczestnik biegu ma obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu, która będzie dostępna na stronie wydarzenia.
 8. Uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego w sposób widoczny dla sędziów, innych uczestników i kibiców przez cały czas trwania wydarzenia. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 9. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w szczególności w zakresie stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 10. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez Uczestnika są ostateczne.

V   LIMIT MIEJSC, ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE

 1. Limit uczestników Zabiegana Mama wynosi 1000 miejsc. Organizator pozostawia 50 miejsc do swojej dyspozycji. Zgłoszenie do biegu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane poprzez formularz dostępny na profilu “OdWAŻ się być zdrowym” na portalu społecznościowym Faceboook.
 3. Rejestracja on-line będzie trwała do dnia 08.09.2019 do godz. do 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc, o ile zostanie on osiągnięty przed przyjętą datą zamknięcia zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu zapisów on-line.
 4. Aby zapisać się na bieg, należy najpierw utworzyć konto uczestnika w portalu służącym do zapisów, a następnie prawidłowo wypełnić formularz zgłoszenia na bieg.
 5. Udział w biegu jest bezpłatny, bez opłaty startowej.
  ORGANIZATORZY PROSZĄ O PRZEMYŚLANE ZAPISY, A W PRZYPADKU REZYGNACJI ZE STARTU O ZWOLNIENIE MIEJSCA STARTOWEGO DLA INNYCH CHĘTNYCH POPRZEZ USUNIĘCIE SWOJEJ REJESTRACJI LUB ZGŁOSZENIE REZYGNACJI MAILEM NA ADRES: INFO@RUNVEGAN.PL
 6. Na liście startowej pojawią się WYŁĄCZNIE nazwiska uczestników, którzy dokonają prawidłowej rejestracji on-line. Lista startowa dostępna będzie poprzez stronę wydarzenia. Na liście NIE POJAWIĄ SIĘ uczestnicy, którzy podczas rejestracji zastrzegli sobie anonimowość danych.  Zawodnicy, którzy oznaczyli zgłoszenie anonimowe, mogą sprawdzić poprawność swojej rejestracji poprzez wpisanie nazwiska i użycie funkcji “szukaj”.
 7. Rejestracja nie jest ważna, jeśli zawodnik nie dokona prawidłowego zgłoszenia elektronicznie.
 8. Po zakończeniu zapisów on-line Organizator przewiduje – w miarę dostępnych miejsc – możliwość rejestracji w biurze zawodów w godzinach działania biura.

VI  OPŁATY,  ZWROTY, ZMIANA UCZESTNIKA

 1. Bieg jest bezpłatny.
 2. Organizator przewiduje możliwość przeniesienia zgłoszenia na innego uczestnika po otrzymaniu zgody od Organizatora. Zgłoszenie należy wysłać na adres info@runvegan.pl z adresu użytego podczas rejestracji. W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko oraz mail nowego uczestnika Przepisanie pakietu startowego jest możliwe do dnia 08.09.2019.
 3. UWAGA: start z chipem innego zawodnika bez dokonania zmian w systemie jest bezprawny i skutkuje błędnymi wynikami w klasyfikacjach oraz możliwością dyskwalifikacji. Prosimy o pilnowanie swoich chipów w celu uniknięcia pomyłek.

VII   ŚWIADCZENIA I PAKIET STARTOWY

 1. W ramach rejestracji Uczestnik otrzymuje zestaw świadczeń, na który składa się:
  1. prawo startu w biegu
  2. numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu
  3. koszulka techniczna z logo biegu
  4. medal na mecie po ukończeniu biegu, po ukończeniu minimum 1 okrążenia
  5. wodę na mecie
  6. ubezpieczenie NNW
  7. zabezpieczenie medyczne w czasie wydarzenia

VIII  BIURO ZAWODÓW I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. Biuro Zawodów będzie czynne:
  13.09.2019 (piątek, 16:00 – 19:00) – CWKS Legia, ul. Łazienkowska 3, Warszawa
  14.09.2019 (sobota, 08:00 – 10:30) – CWKS Legia, ul. Łazienkowska 3, Warszawa
 2. Dokładna lokalizacja Biura Zawodów na terenie CWKS Legia zostanie podana na 7 dni przed biegiem.
 3. Pakiety startowe wraz z upominkami, które nie zostaną odebrane w terminie działania Biura, trafią od godziny 10:35 do puli dla oczekujących na zapisanie się w biurze zawodów lub zostaną przeznaczone dla wolontariuszy, którzy wspierają organizację biegu.
 4. PROSIMY O PRZYBYCIE DO BIURA ZAWODÓW Z ZAPASEM CZASU UMOŻLIWIAJĄCYM ODEBRANIE PAKIETU PRZED STARTEM
 5. Aby odebrać pakiet startowy, dorośli uczestnicy oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.
 6. Organizator przewiduje możliwość odebrania pakietu przez inną osobę. Aby odebrać pakiet za innego uczestnika, osoba odbierająca musi posiadać oryginał “Upoważnienia”, zawierającego własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego oraz kserokopię/zdjęcie dowodu tożsamości właściciela pakietu (kserokopia/zdjęcie do wglądu). Wzór Upoważnienia do odbioru będzie dostępny na stronie wydarzenia. Podpisanie Upoważnienia przez uczestnika jest równoznaczne z podpisaniem przez Uczestnika zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do startu.

IX POMIAR CZASU, KLASYFIKACJA, WYNIKI

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów zwrotnych.
 2. Kolejność na mecie potwierdzi komisja sędziowska, której decyzje są ostateczne.
 3. Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie osiągniętego czasu netto z wyjątkiem pierwszej pięćdziesiątki na mecie.
 4. Przewiduje się klasyfikację w następujących kategoriach: Kobiety / mężczyźni 
 5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie wydarzenia w ciągu 24h od zakończenia imprezy. Podczas dekoracji zostaną podane tylko wyniki zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

X  NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowy medal, pod warunkiem ukończenia minimum 1 okrążenia (ok 1,2 km)
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz upominki.

XI  DOJAZD & PARKING, SZATNIE & DEPOZYTY

 1. Miejsce wydarzenia jest łatwo dostępne środkami transportu publicznego. Zachęcamy również do skorzystania z rowerów miejskich.
 2. Miejsca parkingowe będą dostępne na terenie CWKS Legia, Partnera wydarzenia.
 3. Organizator zapewnia przebieralnie w okolicy punktu start/meta, oddzielne dla kobiet i mężczyzn.
 4. Organizator zapewnia również depozyt w okolicy punktu start/meta. Uczestnicy otrzymają w depozycie worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w depozycie.
 6. Organizator nie zapewnia możliwości skorzystania z prysznica na mecie.

XII OCHRONA DANYCH  OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacji imprezy. Dane osobowe uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 2. Organizator biegu zbiera poniższe dane: Imię i nazwisko, Datę urodzenia, Płeć, Adres mailowy, Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami), Numer telefonu uczestnika (do wysłania wiadomości SMS z wynikiem, o ile taka usługa będzie świadczona)
 3. Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
 4. Wyniki będą opublikowane na stronie wydarzenia. Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku Organizatora.
 5. Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorze o nazwie “Zabiegana Mama 2019” i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa Organizatora na jego serwerze.
 6. Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych Organizatora.
 7. Organizator realizuje określone w przepisach obowiązki Administratora danych osobowych, ujętych w Rejestrze Czynności Przetwarzania danych.
 8. Organizator tj. Fundacja Run Vegan z siedzibą w Warszawie przy ulicy Karmelickiej 15/37, (kontakt: robert@runvegan.pl , tel: 506 009 611), będzie przetwarzał powierzone dane osobowe stosując zabezpieczenia odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Uczestnik, jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

XIII  ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

 1. Zapisując się do udziału w biegu Uczestnik akceptuje regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie
  2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie
  3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
  4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  8. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

XIV  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje Regulamin.
 2. Do wydzielonej strefy startu mają wejście wyłącznie zweryfikowani uczestnicy z widocznym numerem startowym.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu
 6. Organizator nie odpowiadają za rzeczy zaginione/zgubione w trakcie trwania Imprezy.
 7. Uczestnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie biegu i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.
 9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
 12. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 14. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 15. Organizator dopuszcza start uczestników z kijkami do nordic walking.
 16. Organizator dopuszcza start uczestników z psami. Zwierzę musi być na smyczy, a obroża NIE MOŻE BYĆ KOLCZATKĄ
 17. Organizator nie dopuszcza startu osób dorosłych na rowerach lub innych pojazdach mechanicznych. Na trasie biegu mogą znajdować się jedynie zweryfikowani uczestnicy biegu z numerami startowymi.
 18. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, nielegalnych środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków, substancji i napojów zarówno przed, jak i podczas biegu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 19. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 20. Dyrektorem biegu Zabiegana Mama 2019, odpowiedzialnym za techniczno-sportową stronę imprezy jest Robert Zakrzewski.